Instinktivní podtypy v kostce

aneb proč vztahový podtyp není o vztahu


Při prohlížení svých poznámek jsem si uvědomil jednu věc.
Na rozdíl od jiných autorů, mám sklon nezdůrazňovat vztahy, když mluvím o Vysílající oblasti, ke které se většinou odkazuje jako k 'sexuálnímu, vztahovému' nebo 'jeden na jednoho' podtypu.
Proč tomu tak je?
 

Za prvé, ve světě obchodu to není tak důležité jako pro lidi, kteří chodí na semináře o seberozvoji.
Za druhé, což je myslím důležitější, je tu fakt, že důraz na vztahy u tohoto podtypu je zavádějící a vede k chybám v určení typu.
Pravdou je, že jsem ještě nepotkal člověka, který by nemluvil o potřebě vztahu jeden na jednoho.
Otázkou ale je, jak dlouho zůstane člověk připojený před tím, než bude pokračovat dále a jaká bude skutečná míra tohoto připojení.
Záchovní se připojí, aby vytvořili bezpečnou spolupráci.
Navigující se připojí, aby ovládli sociální struktury a hierarchii.
Vysílající se připojí, aby svedli a něco předali.
Svádění vysílajících není nutně sexuální.
Ve skutečnosti po většinu času není.
Spíše je to hledání a zajištění ochotného příjemce pro cokoliv, co vysílající vysílá nebo předává.
 

Instinktivní zkreslení

 
Tyto, již výše zmíněné instinktivní zkreslení, jsou druhy zaměření pozornosti nebo systémy hodnot, které pomáhají zajistit základní psycho-biologické impulsy.
Jsou to reakce na celkovou škálu faktorů, které přicházejí z okolí, a které se projeví i bez zapojení rozumu.
Instinktivní pak znamená, že to jsou vzorce složené z pocitů, myšlenek, chování, hluboko uložených slonů a nutkání, které nejsou vědomé.
 
Existuje mnoho druhů instinktivního chování, které lze sloučit do tří obecných oblastí nebo sfér.
Každá z těchto oblastí v sobě zahrnuje škálu různých typů jednání, které zvyšují šanci na přežití či rozmnožení nebo obojí:
 
Záchovní (Sebezáchovní):
zaměřují svou pozornost na 'hnízdění a péči' a na zajištění dosažení základních potřeb pro přežití, jako jsou jídlo, voda, oblečení, přístřeší a celkové bezpečí bez újmy.
Navigující (Sociální):
zaměřují se na 'orientaci na skupinu' a na budování spojenectví, vytváření důvěry a vzájemnosti a porozumění tomu, jak jedinec a ostatní zapadají do skupiny.
Vysílající (Vztahoví):
zaměřují svou pozornost na 'přilákání a připoutání' a na předání genů, myšlenek, hodnot, zájmů a názorů na svět ostatním ve snaze z nich vytvořit nositele té dané informace.
 
'Projev' instinktivních oblastí: Instinkty ze všech tří domén jsou v každém z nás aktivní do určité míry, ale jedna z domén nás ovlivňuje více než ty ostatní.
Je to stejné jako když jedna z devíti strategií v enneagramu utváří naši interakci se světem více než ostatních osm.
S instinktivními oblastmi přichází i předvídatelný projev, který v sobě každý má.
Jedna z domén je primární, což znamená, že funguje něco jako naše základna - tedy oblast, kde se cítíme nejpohodlněji a co nejvíce ovlivňuje naše jednání.

Oblast druhou v pořadí můžeme nazývat 'dospívajícím teritoriem'.
Přestože jsme k této sféře přitahování, často se v ní ale necítíme dostatečně dobře nebo pohodlně.
Máme sklon mít k této oblasti rozporuplný (přijetí nebo odmítnutí) vztah a skrývá mnoho našich stínů.

Třetí oblast je spíše neaktivní.
Jsme poněkud emočně neobratní v chování, které se vztahuje k této oblasti, a z velké části ji ignorujeme.


Projev instinktivních oblastí lze vyjádřit v následujícím pořadí:

Záchovný ⇒Navigující ⇒ Vysílací

Navigující ⇒ Vysílací ⇒ Záchovný

Vysílací ⇒ Záchovný ⇒ Navigující
 

Záchovná oblast (Sebezáchovná)

 

Obecný popis:
Zaměření pozornosti na 'hnízdění' a péči; na zachování sebe, své energie a svých zdrojů.
Zajištění zdrojů, které jsou potřeba k přežití (např. finanční jistota: ujištění, že je dostatek peněz v bance).
'Sebe' záchova a údržba: ujištění se, že jsou v bezpečí a pořádku; také zachovávají předměty, tradice, potomstvo a zajišťují ty z úzkého kruhu, kteří jsou jim blízcí (lidé v hnízdě).
Domov a rodina jsou velmi důležité: zaměření na jejich 'hnízdo'.
Chtějí, aby věci v jejich domovech byly vyrobeny zvlášť pro ně, hledají především pohodlí. Často mají koníčky spojené s domovem, sbírají a uchovávají vzpomínky.
Citliví na fyzické pohodlí; nutkavě věnují pozornost židlím, postelím, oblečení, teplotě, jídlu, zdraví, teplu atd.
Citliví na možná onemocnění nebo na ohrožení zdraví; neustále monitorují, jak dobře se mají a cítí, všímají si bolesti.
Zaměřují se na kontrolu svého prostředí.
Často nejintrovertnější ze tří podtypů, protože se automaticky zaměřují dovnitř na to, jak dobře se jim vede. ('Podtypy' jsou na instinktivních zkresleních založené verze ke každému typu v enneagramu).
Osoba se záchovným instinktivním zkreslením bude mluvit o svém domovu, zdraví a svém fyzickém a finančním zabezpečení.
Bude neustále monitorovat prostředí kolem sebe a bude se zaměřovat na přizpůsobování okolí tak, aby se zvýšilo jejich fyzické blaho.
 
Zaměření pozornosti:
 • Dobré organizační schopnosti (praktické dovednosti): struktury, procesy a postupy.
 • Zaměření na detail.
 • Obezřetnost a konzervativnost; dávání přednosti tradicím před riskantním experimentováním.
 • Schopnost předvídat možné potíže a nástrahy.
 • Schopnost být 'ďáblův advokát' a vzdorovat novým myšlenkám.
 
Možné slabiny:
 • Držení se zpět, mohou postrádat schopnost vyčnívat z davu, schopnost se prosadit a dosažení tak zaslouženého uznání.
 • Odpor k riskování za účelem zachování jistot.
 • Špatně řízená kariéra - nedostatek sebe prezentace.
 • Mohou být neobratní v navazování vztahů.
 
Chování ve vedoucí roli:
 • Dobří v zachování 'hnízda': ujištění se o svém vlastním bezpečí, bezpečí svých spolupracovníků a podřízených, za které jsou zodpovědní.
 • Dobří v roli 'ďáblova advokáta' a postavení se nápadům, které nemusí být zcela promyšlené. Mohou mít odpor k riskování, být odmítaví ke změně a novým způsobům dělání věcí.
 • Dobří v ujištění se, že administrativní záležitosti jsou v pořádku, a že postupy jsou zaváděny a dodržovány.
 • Cítí se dobře v organizacích, které vyžadují stabilitu a řád; mohou mít potíže v rychle se měnícím prostředí.
 • Mohou být příliš introvertní: zaměřují se více na úkoly než na mezilidské záležitosti.
 • Mohou postrádat charisma: mohou se zdát odtažití více než inspirující své okolí.
 
Ostatní dva instinkty: 
 
 • Ve vedoucí pozici mohou opomíjet jednání vztahující se k jejich instinktu třetímu v pořadí (Vysílající oblast): opomíjet inspirovat, část vedoucí role související s 'prodejem', selhávat v dostatečné pozornosti na marketing, prodej a 'prodej' vize.
 • Jsou často rozporuplní a odporují si v potřebách, které popisuje Navigující oblast instinktů - mají jisté pochopení pro organizační politiku, ale vnímají to jako něco vedlejšího; mohou rozumět 'pochůzkovému managementu' (management by walking around) nebo-li mluvení s lidmi za účelem zjištění emočního nastavení týmu, ale vždy najdou důvod, jak se tomu vyhnout.
 

Vysílající oblast ( Vztahová)

 
Obecný popis:
Cítí přirozené nutkání být žádoucí, přitahovat pozornost, přimět lidi, aby si jich všimli.
'Signalizační' chování: vysílání signálů kolem sebe je něco jako 'vysílání nebo přenos', které ostatním říká 'podívej se na mě'.
Jsou všeobecně extrovertní a charizmatičtí, sebejistí a ambiciózní. Lidé jejich charisma a energie přitahuje.
Zaměřují se na svůj vzhled, oblékání pro získání pozornosti a svůdné jednání.
Soustřeďují se více na svůj vzhled než jiné podtypy. Nosí více šperků.
Vyhledávají intenzivní vztahy, včetně toho, aby ostatní byli ochotni přijmout, co nabízí.
Chtějí zanechat odkaz, přesunout část sebe na další generaci (což je hlavním úkolem hledání spojení).
Lidé tohoto podtypu budou mluvit o sobě - o tom, čeho dosáhli, o svých vztazích a činnostech; budou často mluvit i o záchovných záležitostech.
Budou na sebe upoutávat pozornost svým vzhledem, šarmem a tím, co mají.
 
Zaměření pozornosti:
 • Dobří v prezentaci a propagaci sebe samých, výrobků a zboží k prodeji.
 • Často charizmatičtí a extrovertní.
 • Schopni nadchnout ostatní kolem sebe pro společný cíl a zájem.
 • Schopni ovlivnit jednotlivce i skupiny.
 • Schopni zaměřit svou pozornost na osobu po krátkou chvíli, která je však silná, kdy umí říci správnou věc, aby se ten druhý cítil jako jediná osoba v místnosti.
 
Možné slabiny:
 • Riziko převahy v konverzaci a vztahu.
 • Po počátečním šarmu a lichocení mohou otočit pozornost na sebe a tam ji poté udržovat.
 • Často nevnímají jemnou dynamiku mezilidských vztahů. Mohou přehlížet dynamiku skupiny, sociální soudržnost a mravy.
 • Mohou mít špatné povědomí o tom, jak jsou ostatními skutečně vnímání.
 • Nemusí být dobrými posluchači: spíše lepší ve 'vysílání' než v 'přijímání'.
 • Často potřebují poradit, jak dát prostor i ostatním.
 
Chování ve vedoucí pozici:
 • Často charizmatičtí a smělí.
 • Jsou dobří v jasném formulování cílů a vizí a pomohou ostatním v jejich dosažení. Některé si získají na svou stranu a jiné popostrčí, pokud je to nutné.
 • Intuitivně rozumí trhu a mysli zákazníků; jsou přesvědčivými prodejci výrobků, společností nebo snů.
 • Jsou dobří v budování vztahů se svými zákazníky, partnery a strategickými spojenci.
 • Jsou vysoce soutěživí (alfa muž nebo žena ve skupině).
 • Jsou úspěšní v počátečních fázích byznysu, kdy pracovníci potřebují inspirující vizi, která by je spojila.
 • Mohou zaměřit příliš mnoho pozornosti na sebe, na to čeho dosáhli a své vysněné vlastnosti. Mohou zanedbávat kariérní rozvoj u svých podřízených.
 • Zaměřením pozornosti na sebe mohou upřednostňovat své zájmy před zájmy společnosti či zaměstnanců.
 
Ostatní dva instinkty: 
 • Ve vedoucí pozici mohou opomíjet povinnosti, které vycházejí z Navigující (sociální) oblasti. Mají málo času na klepy nebo organizační politiku, když je to již za hranicemi, kde již nemají svůj zájem. Jejich společenské interakce jsou obvykle výměnného rázu a mají specifický účel - okouzlit a prodat svou myšlenku, kdy je potřeba - nejsou ale obvykle dobří posluchači a rychle se unaví při běžné společenské konverzaci.
 • Jsou rozporuplní v záchovné oblasti - chtějí hromadit zdroje nutné k naplnění svých cílů a chtějí se cítit v pohodlí a hýčkaní, ale mohou se chovat nezodpovědně - raději získají 'celý koláč' než jen tolik, kolik potřebují - a zapomínají být vhodným způsobem zdrženlivý, když je zdrženlivost vyžadována.
 
 

Navigační oblast (Sociální) 

 
Obecný popis:
Jsou vnímaví ke vztahům, rychle a snadno se orientují ve skupině, hierarchii. Mají potřebu chápat, jak skupina funguje, a jak se k ní připojit (kam zapadám/patřím? Jak se mohu vyrovnat ostatním?)[1]
Mají zvýšenou citlivost na podněty spojené se společenskými vztahy. Být 'kolem' lidí (nebo myšlenka na 'lidi') je důležitější než vlastní interakce s ostatními.
Jsou zaměřeni na výměnu informací, poznatků o lidech a klepů; pozorují lidi za účelem dosažení hlubokého pochopení skupinové dynamiky, společenského postavení, mravů a měřítek.
Jsou přirozeně společenští, ale také opatrní: odhalí o sobě dost na to, aby byli přijati, ale ne příliš, aby nebyli odmítnuti.
Zaměřují se na to, jak jsou skupinou vnímáni, jakou mají pověst a postavení, aby se ujistili, že zůstanou součástí pro ně bezpečných společenských vazeb.
Zaměřují se na důvěru a vztahy ve kterých je vzájemnost. Mají snahu si ohlídat, kdo se chová oboustranně a kdo ne.
Ze všech tří podtypových sfér lidé v navigující oblasti ostatní nejvíce soudí a posuzují. Mají jasné představy na to, jak by se ostatní měli chovat ve vztahu ke skupině. Obecně mají nejvíce výhrad nebo jsou dogmatičtí ve 'společenských záležitostech' jako jsou např. politika, aktivismus, atd.
Navigující podtyp mluví o ostatních lidech - kdo dělá co s kým a proč. Porovnávají lidi, posuzují chování a rozhodnutí ostatních.
 
Zaměření pozornosti:
 • Jsou dobří v navazování společenských vztahů a v mezilidské dynamice (jsou rádi s lidmi a rádi se o nich více dozvědí).
 • Jsou dobří v budování vztahů s ostatními založenými na spolupráci.
 • Jsou zaměřeni na organizování.
 
Možné slabiny:
 • Často se v organizaci příliš zajímají o pomluvy, politikaření a intriky.
 • Často se příliš zaměří na srovnávání se s ostatními.
 • Mohou věnovat malou pozornost detailu.
 • Obecně se nezajímají o procesy a postupy.
 
Chování ve vedoucí pozici:
 • Jsou přirozeně přitahováni k záležitostem týkajících se skupinové dynamiky a mezilidské komunikace.
 • Sledují soudržnost skupiny a změny postavení.
 • Vnímají organizační politiku a intuitivně vědí, za jaké páky zatáhnout, aby přenesli projekt přes všechny překážky.
 • Schopni instinktivně rozumět rytmu skupiny, přinášet kompromisy. Vědí, koho je potřeba postrčit, o koho je potřeba pečovat a kdo je vlivným článkem skupiny.
 • Jsou dobří ve 'vytváření' fází týmové dynamiky [2], kdy skupina hledá svou identitu a způsoby spolupráce.
 • Jsou dobří ve vidění věcí v širším rámci a v strategickém myšlení.
 • Mohou se příliš soustředit na politickou dynamiku skupiny a stráví více času politikařením než na vlastním podnikatelském cílu organizace.
 • Mohou mít horší administrativní schopnosti.
 • Necítí se zcela pohodlně v obtížné interakci s jednotlivci a v personálních rozhodnutích (např. pokud mají řešit nedostatečný pracovní výkon, dát výpověď, pokárání).
 Ostatní dva instinkty: 
 • Mohou opomíjet aktivity související s instinktivní oblastí, kterou mají až na třetím místě (záchovná oblast). Nedaří se jim odpovídajícím způsobem oceňovat nebo dodržovat procesy, přehlížejí konkurenční hrozby v postavení společnosti a ignorují jednotlivosti, které by mohly signalizovat vážnější problémy.
 • Často se chovají rozporuplně ve vedoucí roli vysílající oblasti. Chtějí zářit, ale váhají přitáhnout příliš pozornosti na své schopnosti; chtějí uskutečnit své vize, ale příliš se obávají taktických dopadů, když s tím začnou.
 
[1] Za hranice společenskosti.
[2] 4 fáze týmové dynamiky: forming (formování), storming (bouření, krize), norming (stabilizace, normování), performing (výkon, produktivita)
 
Autor:Mario Sikora
Médium:web
Rok:2018