Koučink skrze změnu

Celosvětově první seminář na téma
Integrace enneagramu jako typového modelu
a modelu procesu 

 „Vrátili jsme se o krok dál“, vtipně poznamenal jeden z účastníků semináře Koučink skrze změnu během jednoho z workshopů.
Slovní hříčka, zdánlivě nesmyslná, v sobě skrývá mnoho pravd o fungování světa.
O dynamice změny, vývoje, transformace starého do nového, zániku toho, co se naplnilo, otevření prostoru k novému a nečekanému...
O tom  všem byl celý víkendový seminář – v teorii i praxi.
Ale pojďme postupně:
 
Emoční leadership a jeho absolventi
V lednovém Personálu jsme přinesli příspěvek o projektu Emoční leadership, jehož cílem je vzdělávání leaderů v oblasti kompetencí manažerských a zároveň emočně sociálních.
Projekt se setkal s velkým úspěchem, protože poprvé logicky a srozumitelně propojil rovinu vzdělávání manažerských dovedností, která se opírá o jasný řád, postupy, nástroje, a rovinu „člověčí“ – na první pohled neuchopitelnou, neodhadnutelnou, proměnlivou s individuálním prožíváním jednotlivce, závislou na jeho náladách, temperamentu, charakteru, osobním příběhu.
Leadři se naučili používat nástroje, které umožňují pracovat s osobnostními limity bránícími změně – a to uvidět a pochopit tyto limity u sebe i u druhých a poznat cesty, jak tyto limity překročit a využít potenciál osobnosti.
Což s sebou nese nárůst vlastního sebeuvědomění a vlivu, ale také znalost způsobů a metod, jak motivovat a vést druhé.
 
Enneagram jako nástroj procesu změny
Enneagram je jedním z podstatných (a absolventy nejvíce ceněných) nástrojů, který umožňuje uvidět a pochopit mapu lidské psychiky – vzorce v rovině myšlenkové, v rovině emoční a jejich propojení s prožitky těla.
Zviditelňuje vliv individuálního vnitřního prožívání na chování, rychle nabízí porozumění konfliktům.
Pokud znám limity jednotlivých bodů v enneagramové mapě a optimální cestu jejich překročení, tedy k využití energie, která je limitem blokovaná a transformaci do vyšších kvalit osobnosti (stabilitě, síle, jasnému a rychlému rozhodování, kreativitě, empatii, objektivitě, správné volbě apod.), může být koučování dobrým nástrojem, jak provést druhého procesem změny, využít jeho potenciálu k sebemotivaci, podpořit ho v kritických momentech, pomoci mu pojmenovat realitu, překročit nevědomé tendence, které mohou vést k neúspěchu nedokončením procesu nebo přeskočením jeho podstatných částí.
 
Emoční leadership a jeho nositelé
„Rodiči“ ojedinělého projektu byly firmy VEVA CZ, s.r.o. a Expertis, které v současnosti nesou myšlenku leaderovství opřeného o využití vnitřního lidského potenciálu každá svým jedinečných způsobem. Jejich lektoři se sešli 2. – 4. května 2008 na první části semináře Koučink skrze změnu, který vedl německý psychoterapeut a kouč Dipl.-Psych. Arno Kolhoff. Tato skutečnost v mnohém koresponduje s myšlenkou leaderovství – stejně jako leader je charismatickým nositelem vize, tvůrcem, stejně jako myšlenka emočního leadershipu byla nová a čas prokázal její hodnotu, tak idea propojení koučinku, dynamiky enneagramového modelu a procesu změny, kterou přinesl Arno, měla ve víkendovém semináři celosvětovou premiéru.
 
Enneagramový model procesu
Enneagram je v dynamický model osobnosti, který má svoji osobnostní a spirituální rovinu. Osobnostní ve smyslu jasného popisu devíti základních vzorců osobnosti – tedy vykreslení myšlenkových i emočních návyků osobnosti, objasnění příčin jejich vzniku a pochopení obranných mechanismů, které strukturu typy osobnosti udržují. Spirituální ve smyslu poskytnutí nástrojů k vývoji od nezralého naplňování svých životních potřeb k uplatnění vlivu a svobody ve svém životě, k dospělému a odpovědnému fungování v mezilidských vztazích, k pocitu životního naplnění a štěstí. A dynamický ve smyslu odkrytí vazeb mezi jednotlivými devíti body.
 
Model osobnosti
Enneagram sobě spojuje rozdělení i celek – tak jako každý člověk jako jedinečná bytost má přístup k energiím všech devíti míst na enneagramovém kruhu, tak zároveň na jednom z těchto míst je „nejvíce doma“ – odpovídající vzorce mu v životě nejlépe slouží k naplnění jeho potřeb a současně se tu ukrývá jeho nejslabší, nejcitlivější oblast, „slepá skvrna“, která se stává největším limitem ve všech oblastech života. Smyslem nalezení svého dominantního způsobu je fakt, že největší limit se stává největším darem – jeho překročením získáme nejrychlejší a nejúčinnější nástroj ke změně.
Umění rozpoznat enneagramový typ osobnosti nabízí možnost rychlého a zacíleného uplatnění vlivu ať už v životě osobním nebo při provázení a motivaci druhých.
 
Model procesu
Kořeny enneagramu sahají až dva tisíce let do historie. V posledních desetiletích se jeho přínos opíral především o práci s modelem osobnosti a našel si významné místo v oblasti psychologie, pedagogiky a obchodní sféře v USA a Západní Evropě. Jako dynamický model nabízí však také porozumění mnoha jevům procesu rozvoje. Německý psycholog K.B.Vollmar poprvé přeložil komplikované koncepty procesu do moderního jazyka tak, aby byl použitelný pro psychoterapii a další obory.
Vollmar ale nepropojil model procesu a model typů. První publikací na toto téma byl článek Susan Rhodes v časopise Enneagram Monthly (Personality vs. Process: The Missing Link, 4/2007). Arno Kolhoff je prvním, který spojení obou linií zrealizoval prostřednictvím semináře. Účastníci se tak stali spolutvůrci nového směru, který enneagram nabízí do praxe.
Proces změny lze definovat posloupností jednotlivých bodů enneagramového kruhu.
 
Co jsme zažili?
Účastníci na svých příbězích objevovali důležitost zachování této posloupnosti k tomu, aby se proces změny mohl naplnit, uzavřít a otevřít prostor nové skutečnosti.
V prvním dni v interaktivních workshopech definovali „proces“ a „změnu“ a hledali souvislosti mezi těmito pojmy. Nacházeli zákonitosti procesu změny v konkrétních příbězích osobního i pracovního života.
Ve druhém dni zkoumali, jak osobnostní limity způsobují odchýlení od ideálního směru procesu a jaké jsou praktické dopady „nedokončení kruhu“.
V posledním dni otevřeli téma úlohy kouče a jeho možností provést klienta optimální cestou procesem změny. Začali se zabývat odkrýváním limitů a rizik jednotlivých bodů, slabých míst, které mohou klientovi zkreslit nebo zastavit proces změny. Zároveň hledali způsoby, jakými může kouč klientovi v těchto kritických okamžicích pomoci k jejich překonání. Velkým přínosem v tomto workshopu bylo sdílení praktických a ověřených nástrojů z rozmanitých oblastí jejich denní praxe. Tyto poslední hodiny se zároveň staly pozvánkou na srpnové pokračování semináře Arna Kolhoffa.
Tak, jak seminář nabízel popis cesty změny podle enneagramového modelu, byl zároveň jeho praktickým ověřením. Dynamika semináře a situace, které tu vyvstávaly, se stávaly materiálem – „učební pomůckou“ - pro sledování mechanismů, podle nichž každý individuálně žijeme změny ve svém životě, a pro potvrzení objektivity enneagramového  procesního modelu.
 
Autor:Hana Havlová
Médium:
Rok:0